Organització

MISSIÓ FUNDACIONAL

La Fundació Circus Arts Foundation, va ser fundada a Girona el 7 d’octubre de 2011, és una entitat sense ànim de lucre de tipus cultural que té per missió, tal i com recullen els seus estatuts, promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar, al territori de l’Estat espanyol i al de qualsevol altre estat, l’espectacle de Circ entès com art escènica, element lúdic, part integrant de la nostra Cultura, paradigma de la multiculturalitat;  els seus artistes, la seva memòria i el seu patrimoni.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions:

1. Recuperar, conservar, estudiar i difondre el patrimoni circense mundial amb especial interès pel de l’Estat espanyol. 

2. Custodiar, conservar, inventariar, estudiar, digitalitzar i divulgar les col·leccions circenses dels figuerencs Ramon Bech i Batlle i Genís Matabosch i Gimenez, així de tots aquells altres arxius que, amb el transcurs del temps, tinguin la Fundació com a dipositària.

3. Estimular la investigació del passat circense i l’anàlisi de les seves conjuntures actuals.

4. Crear ponts de comunicació entre les variades realitats circenses dels diferents països iberoamericans aprofitant la llengua comuna.

5. Promocionar i acompanyar  els espectacles i artistes de circ de qualitat en els seus primers passos de la seva carrera artística a Europa, tant per aquells que s’inicien professionalment com per aquells extra europeus que volen obrir-se camí en el vell continent.

6. Recolzar quantes iniciatives, fins i tot fora del marc estricte de la Fundació, estiguin correctament encaminades cap a les finalitats anteriorment exposades.

7. Promoure la creació d’un espai de conservació, difusió i estudi del patrimoni circense, que s’erigeixi gran museu europeu del circ amb la possibilitat de vincular-lo a un Conservatori de les Arts del Circ, acadèmia per a la formació en els disciplines de la pista.

A aquest conjunt d’activitats se li donarà forma a través d’investigacions, publicacions, festivals, producció d’espectacles, management d’artistes, exposicions, beques, gires, portals internet, comitès, adquisició de documents, llibreria especialitzada…

NORMATIVA APLICABLE

A la Fundació Circus Arts Foundation li és d’aplicació la següent normativa:

- Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals.

- Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats.

- Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

- Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. Decret 1252 Modificació PGC 2008. 

ÒRGANS DE GOVERN

El Patronat és l’òrgan màxim de govern i de representació de la Fundació Circus Arts Foundation, i assumeix totes les facultats ifuncions necessàries per la consecució dels fins fundacionals, tal coms’estableix en els seus estatuts. El Patronat pot estar integrat per persones físiques i/o jurídiques amb un mínim de tres i fins a un màxim de vint-i-cinc membres. En l’actualitat està format per vuit membres:

•President: Sr. Genís Matabosch 

•Vice-president: Sr. Joan Mompart Izquierdo

•Secretari: Sr. Ramon Bech Batlle

•Vocals: Sra. Montserrat González, Sra. Manuela Martín Duran, Sr. Joan Soler Jové, Sr. Francisco Javier Sainz Moreno, Sra. Maria Romaguera Colom

EQUIP DE LA FUNDACIÓ

Personal en contractació directa:

Director general: Genís Matabosch

Producció i tiqueting: Joan Mompart

Producció técnica: Yura Kovalchuk

Disseny gràfic: Jesús Porra

Descàrrega dels Estatuts de Circus Arts Foundation AQUÍ
Descàrrega del Registre de la fundació AQUÍ