Què és

La fundació cultural privada sense ànim de lucre Circus Arts Foundation neix de la voluntat de recuperar l’espectacle de circ com a part integrant de la nostra cultura reivindicant-ne un destacat paper en les arts escèniques. Segons els seus estatuts l’objectiu primer, la missió principal de la fundació no és altra que: “promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar, al territori de l’Estat espanyol i al de qualsevol altre estat, l’espectacle de Circ entès com art escènica, element lúdic, part integrant de la nostra Cultura, paradigma de la multiculturalitat;  els seus artistes, la seva memòria i el seu patrimoni.”

La Fundació pretén conciliar un determinat nombre de tasques pròpies d’un Museu i que es deriven de la gestió de les dues col·leccions de les que té la custodia amb d’altres de major nombre d’usuaris de manera que els ingressos d’aquestes segones puguin revertir en benefici de les primeres. Circus Arts Foundation neix a partir de l’anunci per part de l’Ajuntament de Figueres als seus promotors, d’una banda, de la possibilitat d’acollir la primera edició del Festival Internacional de Circ, aleshores al Castell de Sant Ferran de l’esmentada ciutat i, d’altra banda, de projectar un gran museu europeu de les arts del circ.

Per a la consecució dels fins fundacionals i l’obtenció de recursos econòmics per a fer-los viables, la Fundació desenvoluparà activitats encaminades a la consecució de les finalitats particulars que s’enumeren a continuació:

1. Recuperar, conservar, estudiar i difondre el patrimoni circense mundial amb especial interès pel de l’Estat espanyol

2. Custodiar, conservar, inventariar, estudiar, digitalitzar i divulgar les col·leccions circenses dels figuerencs Ramon Bech i Genís Matabosch, així de tots aquells altres arxius que, amb el transcurs del temps, tinguin la Fundació com a dipositària.

3. Estimular la investigació del passat circense i l’anàlisi de les seves conjuntures actuals.

4. Crear ponts de comunicació entre les variades realitats circenses dels diferents països iberoamericans aprofitant la llengua comuna.

5. Promocionar i acompanyar  els espectacles i artistes de circ de qualitat en els primers passos de la seva carrera artística a Europa, tant per aquells que s’inicien professionalment com per aquells extra europeus que volen obrir-se camí en el vell continent.

6. Recolzar quantes iniciatives, fins i tot fora del marc estricte de la Fundació, estiguin correctament encaminades cap a les finalitats anteriorment exposades.

7. Promoure la creació d’un espai de conservació, difusió i estudi del patrimoni circense, que s’erigeixi gran museu europeu del circ amb la possibilitat de vincular-lo a un Conservatori de les Arts del Circ, acadèmia per a la formació en els disciplines de la pista.

L’objectiu últim de la Fundació és aconseguir dotar Europa d’un veritable Museu Internacional del Circ que pugui finançar-se a través de diferents activitats de caràcter empresarial, a semblança de determinats museus americans, en especial a través del festival internacional de circ de periodicitat anual. El camí cap a la consecució de l’objectiu permetrà anar formant i consolidant el seu òrgan de gestió: la Circus Arts Foundation.